•●عاشـ❤ــقانه●•امروز

 

i413141_11.gif (391×59)
نردبان دلـــــــــــم شکسته است

می شود برای من دعــــــــاکنی؟

یا اگر خــــــــــــدا اجازه می دهد

کمی به جای من خدا خدا کنی؟

راستش دلم مثل یک نماز بین راه

خســـــــته و شــــــکسته است

می شود برای بی قــــراری دلم

سفارشی به آن رفیق با وفا کنی؟

 

68512640032139677391.gif

دو شنبه 27 مرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

خسته ام ...

 

 

 خسته ام ...از تکرار دلتنــــــــگی هایم.از سکوت.از تنهــــــــایی.

 تنهـــــــا در کنارهمه.تنهــــــا میان جمع.

 تلخ است باور حقیقـــــــت ها.حقیقت هایی تلخ و پذیرفتن انها

 و تحمل انها...

.

.

.

من فقط اندکی آغوشتـــــــــــــــ را نیاز دارم...

 

 

ttt.jpg

یک شنبه 26 مرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

بیاموز ...

 

بیاموز ک در زندگی با پول میتوان...

❀ رختخواب خرید ولی خواب نه...

❀ ساعـت خرید ولی زمــان نه...

❀ مقام خرید ولی احـترام نه...

❀ کتـاب خرید ولی دانــش نه...

❀ دارو خرید ولی سلامــتی نه...

❀ خانه خرید ولی زنــدگی نه...

❀قــلب خرید ولی عشــق نه...

 _____________________________________¶¶___________
 ________________________________¶1¶1111111¶_______
 ________¶¶111¶_______________¶¶¶¶111111111¶¶¶1____
 _____¶1¶¶¶¶¶111111¶_________¶¶¶1¶¶¶11111111¶1¶¶___
 ___¶¶¶1¶1111111111¶¶1______¶¶1¶¶¶1111111111111¶¶¶_
 __¶¶1¶¶1111111111111¶¶_____¶¶¶1¶¶¶¶1111111111111¶_
 __¶¶_¶1111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶11¶111111111111¶_
 _11_¶11111111111111111¶¶_____¶¶¶¶__¶111111111111¶¶
 ¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶_____1¶¶__11111111111111¶¶
 ¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶______1¶1¶¶11111111111111¶1_
 ¶¶1¶1111111111111¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶_
 ¶¶11111111111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶_
 _1¶111111111111111111¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶11111111111¶1__
 __¶¶11111111111111111¶¶¶_____¶¶¶1111111111111¶1___
 ___¶¶¶111111111111¶1¶¶¶____1¶¶111¶1111111¶11¶1____
 ____1¶¶¶11111111111¶¶¶¶111¶¶¶¶111111111¶11¶¶¶_____
 ______¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11¶¶_______
 _______¶¶¶¶¶11111111111¶111¶___¶¶¶111¶1¶¶¶________
 _________¶¶¶¶¶¶111111111111¶__¶¶¶111¶¶¶1__________
 ____________1¶¶¶¶¶11111111¶¶_¶¶¶¶111¶¶____________
 ______________¶¶¶¶¶¶¶1111111_¶¶¶11¶¶1_____________
 _________________1¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1¶¶¶¶______________
 ____________________¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶1¶________________
 _______________________¶1¶¶¶1¶¶¶__________________
 ___________________________11¶____________________

چهار شنبه 22 مرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

گاهی ...

 

گاهي گمــــــــــــان نمي كني ولي مي شود،

گاهي نمي شود که نمي شود كه نمي شود؛

گاهي هــــــــــــزار دوره دعــا بي اجابت است،

گاهي نگفــــــــــــــته قرعه به نام تو مي شود؛

گاهي گــــــــداي گداي گدايي و بخـت نيست،

گاهي تمــــــــــــام شــهر گداي تو مي شود...

 

666666666666666.jpg

 

چهار شنبه 22 مرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

ب یادتم

 

کنـــــــــــــارم نیستی .اما!

 

به حجم تمام سکوتی که در قلبــــــ❤ــــــم جا گذاشته ای

 

به یادتــــــــــــــــــــ هستم...

 

tttt.jpg

سه شنبه 21 مرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

از چشـــم

 


 انسانهــــــــــــــا هر از چند گاهی.از جایی می افتند...

از پـــــا

از این ور بوم

 از دمــاغ فیـــل

از لبــه پرتـــــگاه

 از چـــاله به چـــــاه

از عـــــــــرش به فرش!

 از چشم و از چشـــم و از چشـــــــــــــــــم...

 

 

eedeee.jpg

سه شنبه 21 مرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

زندگی میکنــــــــــم ...

 

 

زندگی میکنم... 

حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!!

چون این زندگی کردن است که

بهترینهای دیگر را برایم میسازد

بگذار هرچه از دست میرود برود

من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد

حتی زندگی را...

˙•٠•✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿•٠•˙

images.jpg
 

 

دو شنبه 20 مرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

ب سلامتـــــــ ...

 

 مغرور و خود شیفتـــــه نیستم…

 

ولی یاد گرفتم که تو زندگیـــــــــــم….

 

منت احدی رو نکشـــــم…

 

"خداحافـــــظ" تو فرهنگ لغت من جوابـــــش فقط یه کلمه است..!

 

"به ســــــــــلامـــــــت"…

 

 

index.jpg

 

چهار شنبه 15 مرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

یک حکایت تلخ...

 

دَﻧﺪُﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﻘﻪ روُ ﺑﺎﻳﺪ ﮐِﺸﻴﺪ :|

 

ﺍﻭﻟِﺶ ﺩَﺭﺩ ﺩﺍﺭﻩ …

 

 ﺑَﻌﺪِﺵ ﺣِﺲ ﺧﺎﻟﯽ ﺑُﻮﺩﻥ ﺟﺎﺵّ ﭼﻨﺪ

 

ﺭُﻭﺯ ﺭﻭﻭ ﺍَﻋﺼﺎﺑِﺘﻪ …

 

 ﺑَﻌﺪِﺵ ﻫَﻢ ﺍِﻧﮕﺎﺭ ﻧَﻪ ﺍِﻧﮕﺎﺭ کِه

 

ﺭﻭﺯﯼ ﺩَﻧﺪُﻭﻧﯽ ﺍُﻭﻧﺠﺎ ﺑﻮﺩِﻩ . . . !

 

 اِین حِکایَت ِ بَعضی اَز آدَمایِ زِندِگیمُونِه

 

چهار شنبه 15 مرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

" فک نکن "

 øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

اگ "خیــــانت" نکردم.فک نکن نمیتونسم. اتفاقا دوروبرم بودن!

اگ "خــــــوب" بودم. فک نکن خوبی ازخودت بود .خوبی تو ذاتم بود!

اگ "بردمت بالا". فک نکن چیزی بودی .میخواسم هم قد خودم شی!

اگ "تـــک پربودم". فک نکن پریدن بلد نبودم .فقط میخواسم باتو بپرم!.

اگ "دلــمو فقط ب تو دادم". فک نکن عالی بودی .دلم راضی نمیشد!!.

اگ "برای دیدنت لحظه شماری میکردم". فک نکن شاخ بودی. ب دلم ک تنگ بود احترام

میذاشتم!!..

خلاصه "مرامم" بیشتر از این حرفاس!

زیادی ب خودت ننــــــــــــــــــــاز ....

  øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

 

 

 

 

چهار شنبه 15 مرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

دیوانگی...

 

 

 دَردِ تَنـ ــهایے کِشیدَن(●)

مِثلِ کِشیدنِ خَطهاے رَنگے رویِ کاغذِ سِفید(●)

شاهکارے میسازَد بِه نامِ دیوانِگی...!(●)

و مَن این شاهکارِ را بِه قِیمتِ هَمــ♥ــهٔ فَصلهاے قَشَنگِ زِندگیَم (●)

خَریـ ـــدِه اَم...(●)

تُو هَر چِه میخـ♥ـواهی‌ مَرا بِخوآن(●)

دیوانِه(●)

خُود خواه(●)

بے اِحســ♥ـآس.......(●)

[نِمیــــ♥ــــفُروشـــَــ♥ـــــ م]..!(●
)

 

سه شنبه 14 مرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

تنهاییـــــــــــ

 

در این دنیای پر از دروغ...

"تنهــــــــــــــا بودن "خیلی بهتر از بودن با کسی ست...

که بخواهی دائـــــــــــــــــم خودت را به او یــــــــــــاداوری کنی...

تا فراموشت نکننــــــــــــــد...

 

 

1oz0vczrpje4lqh838f.jpg

 

یک شنبه 12 مرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

دلمـــ

 

دلمـــ

 

تـَنـگ شـده اَسـت ؛

 

بـَرای آغـوشـی کـه خـیـلـی هـَمـ مُطـمـئـن نـیـسـتـَمـ ؛

 

مـال مـَن بـاشـَد !

 

 ˙•٠•✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿•٠•˙

 

 

شنبه 7 مرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

آدمیت...

 

ღآدمهاღ  میتوانند...

  ღآدمهاღ را دوست داشته باشند به شرطی که...

 ღآدمهاღ  بعد از دوست داشته شدن هم...

 ღ آدمღ بمانند...

پنج شنبه 2 مرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

گـــــاه...

 

گــاه در زنـدگـی ، موقعیت هایی پــیش مــی آیــد


کــه انسان بـایـد تــاوان دعـاهــای مــستجاب شده خــود را بپــردازد . . .

 

http://persian-star.net/1391/2/13/gah/03.jpg

پنج شنبه 2 مرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

 

خدايا زندگي ات مانند حرف پسر بچه ايست كه گريه كنان به مادرش ميگفت:

 

 

هم ميزني هم ميگويي گريه نكن?!...

 

 

 

شنبه 14 تير 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

670797_luxdtnnh.jpg

شنبه 7 تير 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

مدیـــــــــونی...

ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ

تـ ـو بـہ مـَ ـن هيـچ בيـ ـنـے نـَבآرے ...

هيچـ ـے ..

اَگـہ عـ ـآشـِقـِت شـُבَم ... خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ...

اَگـہ هـَمــہ בُنيـآمـ ـو بـآ تـ ـو سـآخـ ـتَـم ...خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم...

اَگـہ بـَعـב اَز رَفـ ـتـَنـِت هـَميـ ـن خيآلـِتـ ـَم بآ בُنيـآ عـَوَض نمـيكـُنـَ ـم ...

خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ...

وَلـے تـ ـو مـَבيـ ـونـے بـہ هـَمـہ كـَسآيـے كـہ بـَعـב از تـ ـو ...

اَز تـَہ دِل بـِهـِ ـم گـُفـ ـتـَن : בوسـ ـتـِت בآرَم ...

وَ مـَ ـن پـ ـوزخـَنـב زَבَم و رَב شـُבَم ... چــ ون בيگـہ

ايـ ـن حـَ ـرف و بآوَر نمـے كـُنـَ ـم ...

ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ


2122221.jpg

 

جمعه 6 تير 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

رمضان

images.jpg

ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ

منــ اینــ لحظهــ رو خیلیــ دوستـ ❤ ــ دارمــ...

لحظهــ ایـ کــ همهــ خانوادهــ میشینیمـ ســر سفرهــ افطـار

و منتظــر لحظهــ نابــ اذانــ میمونیمـ تـا بعـد از پــخش

اذانـــ مغربــ و دعــای قبـــل

از افطــار روزهــ مونــو افـــطار کنیمــ...

واقـــعا حســ خوبــی داریمــ تــو ایــن لحظهــ...

احساســ میکنیــم یکمــ سبــک بالــ شدیمــ...

مگهــ نــه؟

دوستـــای گلم ماه رمضون نزدیکه ها!!!

دعـــا واسه شفای مریضا فراموشمون نشه

❀  یـــا حـــق  ❀

ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ

یک شنبه 1 تير 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

☺تبسم...☺

 

•٠•●! ❤  ادامهــ مطلبـــــ  ❤ !●•٠•


ادامه مطلب

یک شنبه 25 خرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

دنــــــــــــیای تلـــــــــــخ...

 

 سکوتــــــــــــ ... و دیگر هیچ نمیگویم... که این بزرگتــــــــــــرین اعتراض دلــــــــــــ من

است به تــــــــــو..

سکوتـــــــــــــ را دوست دارم به خاطر ابهتـــــــــــــ بی پایانشــــــــ...!

ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ

 گاهی دوستــــــت دارم ها بی فایده اند...مانند موفق باشید های انتهای برگه های 

 امتحــــــــــــــانی...

ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ

 به کلاغها بگویید:قصه من اینجا تمـــــــــــــــام شد...یکی.بود و نبــــــــــــــــــــود مرا 

 باخـــــــــــــود برد...!

ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ

 دل من صندوق صدقـــــــــــات نیست ...که گاهی سکه ای محبت در آن بیندازی و پیش " 

 خــــــــــــدای دلت"فخر بفروشی که "مستحقی "را شاد کرده ای...!!

ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ

 وقتی صدایت میکنم و تو سکوت میکنی...دلم به لرزه می افتــــــــــد...تو همانی که وقتی

 صدایت میکردم "تو"را ...آن "جانـــــــــــی" که میگفتی...جانم را میگرفت؟!

و من ب تو میگفتم

 "نزن این حرف ها را .دل من جنبه ندارد"...!

 ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ

 ساعتـــــــــــــ ها را بگویید بخوابند!زیستــــــــــــن بدون رفیقـــــــــــــان ارزش

شمــــــــــــردن ندارد!!!

ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ

 کاش یادت نرود روی آن نقطه پر رنگ بزرگ بین بی باوری ادم هــــــــــا.یک نفر میخواهد

که تو خندان باشی.

نکنــــــــــــد کنج هیاهوی زمان بــــــــــــــــروم از یادتـــــــــــــــــ...؟!

ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ

 گذشت زمان خواهد اموخت...برای آن کس که دوستش داریم جــــــــــــــــایگزینی نیست...

ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ 

652851_7ozzx5is.jpg

 

سه شنبه 20 خرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

نجابت...

 

اگه مـــــــــ♥ــــــردی: مـــــــــرد باش اگه نیستی نامــــــــــــردی نکن...

اگه تنهـــــــ♥ ــــــایی: تنـــــــــها بمون اگه نیستی تنهــــــــــــــــا نذار...

اگه نجیبـــــ♥ــــــــی: نجــــــــابت کن اگه نیستی هرزگــــــــــــی نکن...

اگه عاشقــــ♥ــــــی: عاشــق بمون اگه نیستی حــــــــرمت عشقو نشکن...

یک شنبه 18 خرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

التماس دعا...

تو که آهسته میخوانی قنـــــوت گریه هایت را...میـــــــــــــــان ربنای سبز

دستانت...دعــــــــــــایم کن...

8ع.jpg

جمعه 16 خرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

دلبرکم...

b4c0e0b2f90e6fc4165b208b44d787fd-425.png
 
 
 دلبـــــــــرکم چیزی بگو به من که از گریـــــه پرم

به من که بی صدای تو از شب شکست میخورم

 دلبــــــرکم چیزی بگو به من که گرم هـــــق هقم

به مــــــــن که آخـــــــرینه آواره های عاشـــــــقم

 چیزی بگو که آیــــــــنه خسته نشه از بی کسی

غـــــــزل بشن گلایه ها نه هق هق دلـــــواپسی

 نــــذار که از سکوت تــــو پرپر بشن تـــــــــرانه ها

دوباره من بـــــــمونم و خاکســـــــتر پروانـــــــه ها

 چیــــــــزی بگو اما نگو از مـــــــرگ یاد و خاطـــــره

کابــــــــوس رفتنت بگو از لحظــــــــه های من بره

 چیـــــــزی بگو اما نگو قصــــــــــه ما به سر رسید

نگــــو که خورشیدک من چادر شب به سر کشید

 دقیقه ها غــــزل میگن وقتی سکوتـو می شکنی

قنـــاریا عـــاشق میشن وقتی که تـو حرف میزنی

 دلـــــــبرکم چیزی بگو به مــــــن که خاموش تو ام

به مـــــن که هم بســــتر تو اما فرامــــــوش تو ام

 

سه شنبه 13 خرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

یاری...

        من فقط دارم سعی میکنم همرنگ جماعت شوم،

            اما می شود کمی کمکم کنید؟

      آی جماعت…شماها دقیقا چه رنگی هستید؟...

111111111.jpg

دو شنبه 12 خرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

انسانیت...

کاش مردان "حرمت" مرد بودنشان را بدانند و زنان "شوکت" زن بودنشان را...

کاش مردان همیشه "مـــــــــــــرد" باشند و "زنــــــــــــــــــان" همیشه زن...

آنگاه هر روز نه روز "زن" و نه روز "مرد" بلکه روز "انســـــــــــــــــــان" بود...

عمریســـــــت خودم را به خـــــــــــــریت زده ام...

دلم برای آن روی سگــــــــــــــــم تنگ شده است...

چه اســــــــــــــارت بی افتخاریست در بند حرف این و آن بودن...

2222222.jpg

دو شنبه 12 خرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

نمیخواهمت...

وقتی خواستن ها بوی شهوت میدهند... وقتی بودن ها طعم نیاز دارند...

وقتی تنهایی ها بی هیچ یادی از یـــــــــاربا هر کسی پر میشود...

وقتی نگاه ها هــــــــرزه به هر سو روانه میشود...

وقتی غریزه احساس را پوشش میدهد ...

وقتی  انســـــــــــــــــان بودن ارزویی دست نیافتنی میشود...

دیگر نمی خواهمــــــــــــــــت ... نه تـــــــــــــــــو را و نه هیـــــــــــــــچ کس دیگر را

2121.jpg

 

دو شنبه 12 خرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

محبت

 

همیشه یادت باشه ، اگه گدا دیدی

هیچوقت تو دلت نگو راست میگه یا دروغ…بدم یا ندم…آدم خوبیه یا بدیه

چشماتو ببند و کمکش کن تا وقتی رفتی گدایی پیش خدا

خدام تو دلش این سوالا رو از خودش نپرسه

چشماشو ببنده و بهت بده...

تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.20Tools.com

دو شنبه 12 خرداد 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

اقای خوبــــــــــــــ من


آقـای ِ خـوب ِ مـن


مـن ، بـد .ولـی ..

 

امـــــروز دلــتـنـگی

 
از هـمـیـن چـشـمـان ِ گـنـاه دیـده ام لـبـریـز شـد ...
 

مـگر نـه اینـکه آهــــوی ِ رمیــده ی چشــمان ِ مــرا تو ضــامنی ؟
 

رهــــایمـ نکن

 
بیش از همیشه دلتنـــگمــ

•٠•●! ❤ !●•٠•


الســـلام علــیک یا ضـــامن آهـــــو

22222.jpgیک شنبه 28 ارديبهشت 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

شما یادتون نمیاد...

شما یادتون نمیاد تو دبستان زنگ تفریح که تموم می شد مامورای آبخوری دیگه نمی ذاشتن آب بخوریم


شما یادتون نمیاد شبا بیشتر از ساعت ۱۲ تلویزیون برنامه نداشت سر ساعت ۱۲ سرود ملی و پخش می کرد و قطع می

شد…. سر زد از افق…مهر خاوران


شما یادتون نمیاد هرکی بهمون فحش میداد کف دستمونو نشونش میدادیم میگفتیم آیینه آیینه


شما یادتون نمیاد ساعت ۹٫۳۰ هر شب با این لالایی از رادیو میخوابیدیم


گنجیشک لالا مهتاب لالا شب بر همه خوش تا صبح فردا…لالالالایی لالا..لالایی لالالالایی لالا ..لالایی..گل زود خوابید

مثل همیشه قورباغه ساکت خوابیده بیشه…جنگل لالا برکه لالا شب بر همه خوش تا صبح فردا


ادامه مطلب

یک شنبه 28 ارديبهشت 1393برچسب:,

  توسط پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا  |
 

 •٠•●! ❤سلام دوســــتان عزیز.به وبـــلاگ عاشقــــانمون خوش اومـــدین❤ لطفـــــا نظر یادتــــون نره ممنـــونیم❤ !●•٠•


 

 

 امروز
 خسته ام ...
 بیاموز ...
 گاهی ...
 ب یادتم
 از چشـــم
 زندگی میکنــــــــــم ...
 ب سلامتـــــــ ...
 یک حکایت تلخ...
 " فک نکن "
 دیوانگی...
 تنهاییـــــــــــ
 دلمـــ
 آدمیت...
 گـــــاه...
 مدیـــــــــونی...
 رمضان
 رمضان
 ☺تبسم...☺
 دنــــــــــــیای تلـــــــــــخ...
 نجابت...
 التماس دعا...
 دلبرکم...
 یاری...
 انسانیت...
 نمیخواهمت...
 محبت
 شما یادتون نمیاد...
 هدیه اسمانی من
 به بعضیام باس گفت...
 رویــــــــــــــــا
 اقای خوبــــــــــــــ من
 هرزگی...
 حکایت
 آموخته ام
 خدایــــــــا
 خداحافظ...
 مسئولی
 تو بیـــــــــــــــــــا...

 

مرداد 1393
تير 1393
خرداد 1393
ارديبهشت 1393
فروردين 1393

 

پرینــــــــــــــاز & رضــــــــــــــا

 


تبادل لینک هوشمند

برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان عاشقانه و آدرس shahzadepari.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

عزیزدلم/داداش علی

 

سکوت سرد فاصله ها....
...×رزقرمز×...
ریاضیات و خلاقیت20
black rose
خنده
㋡خوش حال باش ㋡
lovediaries
فقط برای تو
کیک و شیرینی
دوست داشتنی
دلتنگی
غمکده
قلب شکسته
پادشاه تنهایی
عاشقانه پسر خوب
کلبه عاشقانه
در انتظار مرگم
تئاتر رویاها

 

RSS 2.0

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 4
بازدید دیروز : 4
بازدید هفته : 4
بازدید ماه : 518
بازدید کل : 16231
تعداد مطالب : 39
تعداد نظرات : 149
تعداد آنلاین : 1

............. .................

کد ِکج شدَنِ تَصآویر

. قالب وبلاگ

گالری عکس

ابزار وبلاگ | آی پک 4
آپلود عکس | یاس تم
کد صلوات شمار برای وبلاگ...........

كد موزيك براي وبلاگ


كد كج شدن تصاوير

............................................. ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ....................................:

كد ماوس

.....
کد موزیک الما

.........

کد ِکج شدَنِ تَصآویر

. قالب وبلاگ

گالری عکس